>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SOS maturzysty

Witaj Maturzysto !!! Znajdziesz tu wszelkie materiały dotyczące egzaminu dojrzałości.
 

 

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej
 

Piszesz wypracowanie?!

Przygotowujesz prezentacje maturalną?!

Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!!!
 

Co to jest BIBLIOGRAFIA?

 

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblios) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Jest to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniających zadania informacyjne.

 

Bibliografia podmiotowa – spis tekstów kultury, które wykorzystałeś – np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeżb), muzyczne, filmy.

 

Bibliografia przedmiotowa – czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji ( np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły umieszczone w Internecie)

 

 

Zasady sporządzania

Bibliografii Załącznikowej

 

 • Do sporządzenia opisów bibliograficznych wykorzystywanych pozycji można używać różnych znaków interpunkcyjnych i wyróżnień typograficznych. Należy jednak zawsze stosować jednolity system interpunkcji we wszystkich przypisach zawartych w pracy.
 • Informacje do opisu książki drukowanej, należy czerpać przede wszystkim ze strony tytułowej ( nie okładki!!!).
 • Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je przecinkami.
 • Jeżeli autor nie jest znany, lub autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu.
 • Tytuły prac i artykułów z reguły piszemy kursywą.
 • Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy.
 • Informację o zmianach w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. rozsz.
 • Między tytułem a podtytułem stosuje się dwukropek lub kropkę.
 • W adresie wydawniczym między miejscem wydania a wydawnictwem stawiamy dwukropek, a następnie przecinkiem oddzielamy wydawcę od roku wydania.
 • Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.
 • Obowiązkowe jest podanie roku (daty) wydania i numer ISBN

ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – 10-cyfrowy (w najnowszych – od 1 stycznia 2007 r. 13-cyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce.

Nadawanie numeru ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku.

W książkach nie posiadających numeru ten element opisu pomijamy.

 • Opis bibliograficzny kończy się kropką.

 

Elementy opisu dla różnych typów dokumentów

(pismem pogrubionym wyróżniono elementy obowiązkowe)

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

 

Informacji na temat książki szukaj na stronie tytułowej!!!

Pamiętaj, by pisać w ciągu – od marginesu do marginesu!!!
 

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora: Tytuł : podtytuł. Wydanie. Miejsce wydania : Wydawca, rok wydania. ISBN.

 

Przykłady:

Kapuściński R.: Heban. Wyd. 7. Warszawa : Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1

lub:

Wysokińska, Zofia. Integracja Europejska : rozwój rynków. Wyd. 2 zmien. i uzup. 2002. ISBN 83-01-13595-6.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY - PRACY ZBIOROWEJ

Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska. Wyd. 2 popr. I uzup. Warszawa : PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1

Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz (i in.). Wyd. 3 popr. 1996. ISBN 83-05-12846-6

( w przypadku więcej niż 3 autorów)

 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY - jednego tomu WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ

Poezja polska 1914-1939 : antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz,. Warszawa : Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00395-4

 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY - fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) KSIĄŻKI JEDNEGO AUTORA.
 

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron.

 

Przykłady:

Hutnikiewicz A.: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1988. ISBN 83-7052-804-X. Ekspresjonizm, s. 70-92.

lub:

Lipska, Ewa. Ja. Kraków : Wyd. Literackie, 2004. ISBN 83-7889-57-67. A jednak miłość, s. 41.

(w przypadku opisu wiersza czy opowiadania ze zbioru jednego autora)

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY rozdziału (fragmentu) książki z pracy zbiorowej
 

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł pracy zbiorowej. Rok wydania. ISBN, numery stron.

 

Przykłady:

 

Hutnikiewicz A.: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa : Czytelnik, 1986. ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224.

Olejniczk J.: Poeta dziewięćdziesięcioletniCzesław Miłosz. W: Literatura polska 1990-2000. T. 1. Pod red. Tomasza Cieślaka, Krystyny Pietrych. 2002. ISBN 83-7220-577-9, s. 61-78.

Drugi opis stworzenia człowieka. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 25

lub:

Stachura, Edward. Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej : antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa : Książka i Wiedza, 1999. ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381.

(w przypadku wiersza z antologii wielu autorów)

 

Drawicz, Andrzej. Wstęp. W: Bułhakow, Michaił. Mistrz i Małgorzata. Wyd. 15. Warszawa : MUZA, 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V-LXXXIV.

(w przypadku Wstępu do książki)

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁÓW

W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM

( CZASOPISMA)

 

Obowiązkowe elementy opisu:

 

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. ,,Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron.

Przykłady:

 

Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. ,,Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s. 12-17.

lub:

Jaworski, Marcin. Różewiczostatni modernista. Polonistyka 2005, nr 5, s. 18-24.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY - RECENZJI

 

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Wydanie, Rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. Tytuł recenzji. ,,Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony.

 

Przykłady:

Kuczok, Wojciech. Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński. Normalni, wydrążeni, źli. ,,Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

lub:

Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka: Granica realizmu i fantazji. ,,Nowe Książki” 1997, nr 7, s. 48-49.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY - WYWIADU
 

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. ,,Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numer stron.

Przykłady:

Kuczok W.: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz.

,,Polityka” 2004, nr 3, s. 58-59.

lub:

Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozm. przepr. Stefan Węgrzyn. ,,Polityka” 1992, nr 50, s. 12.

 

OPISY BIBLIOGRAFICZNE

DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
 

Książka na płycie CD-ROM:

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź : Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

 

Książka w Internecie:

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online]. [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

 

Strona www:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków : Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/.

 

Artykuł w czasopiśmie internetowym

Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: "Konspekt" 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU

(Rzeźby, dzieła architektury)

Obowiązują takie zasady jak przy opisie rozdziału z książek!!!

 

Przykłady:

Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław: Ossolinem, 1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

Vermer Johannes: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. 2005. ISBN 83-242-0467-9, s. 327.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa: AGF, 1986.

Ogniem i mieczem [film]. Reż. Jerzy Hoffman [DVD], Warszawa : Zodiak, 1999.